1. Organizowanie zebrań Wspólnoty:

 • przygotowanie pisemnych powiadomień, projektów uchwał, list obecności, list do głosowania, regulaminów, statutów, protokołów;
 • opracowanie planów finansowo-gospodarczych oraz finansowo-remontowych w oparciu o protokoły z okresowej kontroli budynku oraz posiadane ekspertyzy;
 • zapewnienie na zlecenie zarządu obecności notariusza podczas zebrania.

 

2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji Wspólnoty:

 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty;
 • protokolarny odbiór dokumentacji finansowo-administracyjnej oraz technicznej Wspólnoty  od dewelopera względnie poprzedniego zarządcy,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru właścicieli lokali na podstawie zapisów ksiąg wieczystych oraz dokumentów otrzymanych od właścicieli.

 

3. Nadzór nad prawidłowością zawartych umów:

 • organizowanie konkursu ofert w celu wyłonienia przez Zarząd najkorzystniejszej oferty,
 • przygotowywanie umów najmu powierzchni pod reklamę względnie najmu pomieszczeń Wspólnoty,
 • przygotowanie względnie negocjowanie w imieniu i za zgodą Wspólnoty umów z dostawcami mediów, wykonawcami remontów, konserwatorami, inspektorami nadzoru, etc.
 • dopełnienie wszelkich formalności celem uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe na nieruchomości.

 

4. Nadzór techniczny:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • zlecanie okresowych kontroli przeglądu tanu technicznego budynku oraz zlecanie bezzwłocznej realizacja zaleceń przeglądów,
 • usuwanie awarii oraz ich następstw,
 • nadzór nad wykonaniem remontów generalnych, termomodernizacji budynku poprzez pomoc zarządowi w pozyskaniu kredytu, premii remontowych, premii termomodernizacyjnych, innych rodzajów dofinansowań.