Współpraca z deweloperami

Zapraszamy firmy deweloperskie do współpracy w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami

W ramach współpracy oferujemy:

 • Opracowanie budżetu dla nieruchomości na okres do utworzenia wspólnoty mieszkaniowej,
 • Założenie i prowadzenie kont poszczególnych lokali,
 • Naliczanie opłat za eksploatację na zasadach uzgodnionych z developerem (zgodnych z umową o wybudowanie mieszkania i przepisami prawa), opłaty dotyczą utrzymania części wspólnej nieruchomości oraz z tytułu dostawy mediów do lokalu,
 • Rozliczanie kosztów eksploatacji (w tym za dostawę mediów) za okres do czasu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej, poprzez rachunek bankowy developera, wyodrębniony do obsługi i rozliczania kosztów eksploatacji nieruchomości,
 • Wykonywanie wszystkich czynności związanych z prawidłowym administrowaniem nieruchomością w okresie przejściowym (organizacja wywozu odpadów budowlanych powstających w trakcie wykańczania mieszkań, sprzątanie, ochrona, zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania instalacji i urządzeń technicznych, opracowanie projektów i wdrożenie tymczasowych zasad porządkowych itp),
 • Przygotowanie umów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji technicznej nieruchomości (serwis i konserwacja instalacji i urządzeń),
 • Załatwienie cesji na Wspólnotę Mieszkaniową umów zawartych przez developera na dostawę mediów do nieruchomości (centralne ogrzewanie , woda, energia elektryczna dla części wspólnej),
 • Zgromadzenie, we współpracy z developerem, dokumentacji technicznej niezbędnej dla prawidłowego zarządzania nieruchomością (projekty budowlane oraz branżowe, dokumentacja powykonawcza, gwarancje, atesty, instrukcje itd.),
 • Udział w odbiorach technicznych na zasadach uzgodnionych z deweloperem,
 • Windykacja przedsądowa oraz sądowa należności z tytułu opłat za eksploatację.
 • Załatwienie wszystkich spraw formalnoprawnych koniecznych dla powołania wspólnoty (uzyskanie nr Regon, NIP, otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty),
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia pierwszego zebrania Wspólnoty (m.in. projekty uchwał, listy uprawnionych do udziału w zebraniu),
 • Organizacja i obsługa zebrania Wspólnoty (sporządzenie protokołu, liczenie głosów, ewentualnie prowadzenie),
 • Przygotowanie i przedstawienie mieszkańcom, po zaakceptowaniu przez dewelopera, pełnego rozliczenia kosztów eksploatacji nieruchomości w okresie przejściowym tj. do czasu utworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Możliwość pełnienia funkcji pierwszego Zarządu (powierzonego) Wspólnoty, powoływanego w akcie notarialnym ustanowienia własności mieszkania / lokalu zawieranym przez developera z klientem lub wspieranie dewelopera w pełnieniu tej funkcji.